ลิงค์แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2558
[ลงประกาศ : 2015-08-13]
การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558
[ลงประกาศ : 2015-01-23]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2557 [ลงประกาศ : 2014-07-01]
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 [ลงประกาศ : 2014-01-14]
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบจ.ร้อยเอ็ด
[ลงประกาศ : 2013-11-22]
รายงานการประชุม
Untitled Document
  การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [Date : 2014-12-02]
  การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 [Date : 2014-12-02]
  การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 [Date : 2014-12-02]
    ข่าวเด่นวันนี้
นางจิตรา คงเพชร
ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นายธนพล โอฆะพนม
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นายทรรศยุ ไชยรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอุปกรณ์ ดีเสมอ
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063