ภารกิจ view : 593

 ภารกิจหน้าที่ของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

................................................

 

               มีนายอุปกรณ์  ดีเสมอ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

               1. ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                   -  งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                   -  งานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                   -  งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                   -  งานจัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                   -  งานติดตามผลการปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                   -  งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการประชุม
                   -  งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดร้อยเอ็แทนตำแหน่งที่ว่าง
                   -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

               2. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                   -  งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                   -  งานสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                   -  งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                   -  งานเลขานุการประธานสภาและรองประะานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                   -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

               3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                   -  งานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
                   -  งานการจัดทำประชาพิจารณ์
                   -  งานสร้างและปลูกจิตสำนึกของประชาชน
                   -  งานสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทหน้าที่และการรักษาสิทธิของพลเมือง
                   -  งานสร้างความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
                   -  งานรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                   -  งานอบรมอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย
                   -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063