การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558 view : 340

/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063