การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 view : 155

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : eooxmcfqefcn15xdrh4q02jxvw4fwlktscvj2vttpkohfnoobp.pdf
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063