ฝ่ายบริหาร

 

นายมังกร ยนต์ตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 

นายคม กนกนภากุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายทรรศยุ ไชยรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายนรากร นาเมืองรักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสมาน รัญระนา
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสนอง ชาระมาตย์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายศราวุธ คงเพชร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายอนุชิต ภาระเวช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
     
     
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063