ฝ่ายบริหาร

 

นายเอกภาพ พลซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 

นายชาตรี ชาปะวัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสมชาย จักรแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายภูริวัฒน์ ชิตทรงสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายดฤทธิ์ บุศเนตร
เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสกล คุณอุดม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวัชรินทร์ เอี่ยมรัศมีกุล
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายกิชรัธ ศีกับเจริญ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
     
     
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063