โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

 
Untitled Document


นางจิตรา  คงเพชร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

     


นายธนพล  โอฆะพนม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 


นางนวรัตน์  พาโคกทม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

     
     


นายอุปกรณ์  ดีเสมอ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063