บุคลากรกองกิจการสภา


ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายประชุม ฝ่ายกิจการสภาฯ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ

นางจันที ศุภดล
รกน.หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นางวิไล โคตะยันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพิกุล เดชทิศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางเพ็ญศรี เฉวียงหงษ์
รกน.หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

นางเพ็ญศรี เฉวียงหงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางวันเฉลิม ทิพยจันทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ

นางนัยนา แก้วพะเนาว์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายนิยม เปรี่ยมนอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063