บุคลากรกองกิจการสภา


นายอุปกรณ์ ดีเสมอ
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายประชุม ฝ่ายกิจการสภาฯ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
-
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นางจันที ศุภดล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวิไล โคตะยันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพิกุล เดชทิศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายธรรมนูญ ภูมิพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

นางเพ็ญศรี เฉวียงหงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางนัยนา แก้วพะเนาว์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวันเฉลิม ทิพยจันทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ

นายนิยม เปรี่ยมนอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063