ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2558
[ลงประกาศ : 2015-08-13]
การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558
[ลงประกาศ : 2015-01-23]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2557 [ลงประกาศ : 2014-07-01]
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 [ลงประกาศ : 2014-01-14]
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบจ.ร้อยเอ็ด
[ลงประกาศ : 2013-11-22]
โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556
[ลงประกาศ : 2013-10-24]
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
[ลงประกาศ : 2013-07-29]
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063