ระเบียบ - กฎหมาย

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 [Date : 2011-11-21]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [Date : 2011-11-21]
คำสังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 346/2554 เรื่ิอง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด [Date : 2011-11-09]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก อบจ. รองนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ส.อบจ. เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ และกรรมการสภา อบจ. พ.ศ.2554 [Date : 2011-10-26]
สถานที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [Date : 2011-08-29]
ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [Date : 2011-08-29]
แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [Date : 2011-08-29]
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีแสกงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 [Date : 2011-08-29]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 [Date : 2011-08-24]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 [Date : 2011-08-24]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 [Date : 2011-08-24]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [Date : 2011-08-24]
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ [Date : 2011-06-03]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 [Date : 2011-05-06]
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [Date : 2011-02-09]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก อบจ. รองนายก อบจ. ประธานสภาฯ รองประนสภาฯ ส.อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. และกรรมการสภา อบจ. พ.ศ.2547 [Date : 2011-02-09]
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 [Date : 2011-02-09]
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 [Date : 2011-02-09]
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 [Date : 2011-02-09]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 [Date : 2011-02-09]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [Date : 2011-02-09]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [Date : 2011-02-09]
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063